POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE / ACORD PRELUCRARE ȘI STOCARE DATE CU CARACTER PERSONAL

 1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale QURES Quality Research & Support (denumit în continuare QURES), cu sediul în București, DRM. Valea Danului 42/8, Sector 6, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.qures.ro și a serviciilor QURES, dar și a participării la cercetările realizate de QURES.

Acordul dumneavoastră este liber consimțit și fără vreo condiționare din partea noastră.

Prin vizitarea site-ului www.qures.ro, atunci când completați formularul de contact sau prin accesul la serviciile sau produsele pe care le punem la dispoziție, ne furnizați informații personale. De asemenea, QURES Quality Research and Support SRL (QURES) prelucrează date cu caracter personal în cadrul proiectelor de evaluare, cercetare și consultanță pe care le implementează.

Incă de la început dorim să vă asigurăm că nu punem la dispoziția terților liste cu adrese de e-mail sau alte date personale în scopul obținerii de foloase materiale. Fiind vorba de informații personale, facem tot posibilul ca ele să fie întotdeauna în siguranță. Dacă va trebui să oferim informații unor terțe părți vă vom informa înainte. De asemenea, vă rugăm să citiți cu atenție această informare.

QURES tratează cu responsabilitate protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal și aplică cu strictețe legislația în vigoare: Regulamentul  UE  679/2016 (GDPR, ce se aplică și în România începând cu data de 25 mai 2018), Legea nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și legislației subsecvente.

Aveți dreptul de a cere operatorului accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, de a le rectifica, șterge sau limita prelucrarea, precum și dreptul ca acestea să nu fie prelucrate sau transferate. De asemenea, aveți dreptul la portabilitatea datelor, în anumite condiții.

Cu excepția cazului în care datele sunt necesare pentru a ne conforma unor obligații legale, transmiterea datelor cu caracter personal este voluntară.

Aveți dreptul la portabilitatea datelor – în anumite condiții puteți primi datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau se poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.

De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale. Acest lucru nu vă va afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal înainte de a vă retrage consimțământul.

Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile.

Prezentăm mai jos detalii cu privire la aceste drepturi.

 

 1. Scopurile și temeiurile de prelucrării

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal de către QURES este:

 • Cercetarea științifică în scopul desfășurării proiectelor de evaluare de politici și programe și de consultanță
 • Formarea profesională și monitorizarea activităților de formare
 • Comunicarea cu vizitatorii site-ului qures.ro și monitorizarea site-ului www.qures.ro
 • Gestionarea resurselor umane ale firmei

Pentru scopul de cercetare științifică în scopul desfășurării proiectelor de evaluare de politici și programe și de consultanță, QURES colectează date de la persoanele fizice sau juridice din România pe baza unor chestionare sau interviuri care uneori cuprind și date cu caracter personal. Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru prelucrări statistice. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt folosite doar prin agregarea lor statistică și comunicate sub forma unor studii și rapoarte destinate clienților noștri. În raport cu prevederile GDPR, clienții nu primesc din partea QURES baze de date sau informări care să permită identificarea identității dumneavoastră.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizațisau contractul dintre QURES și alți operatori de date care dețin datele respective, în cadrul unor contracte de evaluare, cercetare sau consultanță, doar în situația în care dreptul dumneavoastră la controlul prelucrării propriilor date nu prevalează față de interesul nostru și al colaboratorilor de a realiza cercetări cu scop științific, statistic sau de consolidare administrativă.

Pentru scopul de furnizare de formare profesională și monitorizarea activităților de formare, QURES colectează date de la beneficiarii programelor de formare, în special în vederea îmbunătățirii serviciilor oferite către beneficiari. În unele situații, notificate beneficiarilor, datele cu caracter personal colectate în cadrul activităților de formare pot fi transferate către organizatorul sau finanțatorul programelor de formare, cu condiția ca acesta să ofere garanții privind protecția datelor cel puțin egale cu cele oferite de QURES.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizațisau contractul dintre QURES și alți operatori de date care dețin datele respective, în cadrul unor contracte de evaluare, cercetare sau consultanță, doar în situația în care dreptul dumneavoastră la controlul prelucrării propriilor date nu prevalează față de interesul nostru și al colaboratorilor de a realiza cercetări cu scop științific, statistic sau de consolidare administrativă.

In vederea comunicării cu vizitatorii site-ului www.qures.ro și monitorizării site-ului www.qures.ro, în general colectarea de date de identificare (de tip IP sau geolocație) se face în scopul de a oferi o experiență de browsing îmbunătățită și pentru statistici în vederea îmbunătățirii prezenței în mediul online a site-ului. Aceasta se face prin colectarea de cookie-uri sau prin alte metode tehnice specifice și nu permite întotdeauna identificarea individului (asocierea unui cookie cu o persoană).

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul completării datelor de contact pentru a ne scrie prin intermediul site-ului.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Persoanele ale căror date cu caracter personal sunt stocate sau prelucrate sunt denumite de legislația în domeniu „persoane vizate”. Asta înseamnă o persoană fizică ce poate fi identificată prin nume, alte date personale sau date de localizare ca adresa IP sau geolocație, număr de telefon sau alte date de contact. Datele cu caracter personal prelucrate pot include numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, data nașterii, genul, participarea la piața muncii, participarea la programe și proiecte studiate de QURES, beneficii primite, originea rasială sau etnică, opiniile politice, apartenența sindicală.

 

 1. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, QURES va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

 

 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, QURES poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină QURES în desfășurarea activității sale, ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale ale QURES, atunci când nu prevalează dreptul dumneavoastră la protecția datelor
 • pentru administrarea Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Informațiile utilizatorului, pot fi furnizate la cerere către Poliție, Instanțe Judecătorești și Parchetul General, dar și unor instituții și organe abilitate conform legii, în urma unei cereri depuse de acestea, în condițiile legii.

Vă asigurăm că datele dumneavoastră sunt în siguranță, rămân proprietatea dumneavoastră și sunt stocate doar pe servere din România sau Uniunea Europeană.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate de alte entități cu care QURES are relații contractuale, dar, de regulă, numai după ce au fost anonimizate, respectiv nu vom furniza niciodata aceste date legate de numele dumneavoastră.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate și prelucrate pentru o perioadă necesară pentru a atinge scopul prelucrării.

 

 1. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către QURES pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

 

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către QURES, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea QUREScu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, dar și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către QURESa datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, QURES să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către QUREScătre alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al QURESsau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care QURES poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

 

Orice modificare a termenilor sau condițiilor prezentate mai sus va fi adusă la cunoștință actualizarea prezentei politici de confidențialitate.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@qures.ro.